Blog

Anti-witwaswetgeving versus basisbankdienst: een moeilijk evenwicht

Weigeren bankrekening onderneming in de toekomst moeilijker

Sinds 2003 zijn Belgische banken verplicht om aan consumenten die erom vragen basisbankdiensten aan te bieden. De verplichting om ondernemingen die diensten aan te bieden bestond vroeger niet. Gezien de zware verplichtingen die door de anti-witwasregelgeving rusten op banken wensen zij immers zelf te bepalen welke ondernemingen ze als cliënt aannemen. Als gevolg hiervan hebben ondernemingen in bepaalde sectoren moeilijkheden bij het vinden van een kredietinstelling die hun financiële zaken wil behartigen en soms weigert om een bankrekening te openen. Om hierop een antwoord te bieden is er momenteel een wetsvoorstel dat banken verplicht om in een basisbankdienst voor ondernemingen te voorzien.

Uitgangspunt van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel van 27 maart 2019 benadrukt het belang voor elke onderneming om te kunnen beschikken over een bankrekening, zodat die op volwaardige wijze aan het economisch verkeer kan deelnemen. Bovendien stellen de indieners van het wetsvoorstel dat het gebruik van giraal geld aangemoedigd dient te worden, met het oog op de strijd tegen witwassen en de financiering van criminele activiteiten.

Als uitgangspunt bepaalt het voorstel dat elke in België gevestigde onderneming het recht heeft om een bankrekening te openen bij een kredietinstelling van haar keuze. De beperking tot ondernemingen met een Belgische vestigingseenheid vindt haar grondslag in de anti-witwaswet, die van openbare orde is. De uit deze wetgeving voortvloeiende verplichtingen zouden voor kredietinstellingen immers onredelijk zwaar worden wanneer zij ook aan buitenlandse ondernemingen basisbankdiensten moeten verschaffen.

De diensten die een bank minimaal moet aanbieden hebben grotendeels betrekking op betalingsverrichtingen. Onder meer betalingstransacties d.m.v. betaalinstrumenten en overschrijvingen vallen hieronder. Het is van belang dat een onderneming niet beperkt wordt in haar keuze van betaalinstrument. In dat opzicht moet het voor een onderneming mogelijk zijn om niet alleen online transacties te verrichten, maar ook binnen de kantoren van de kredietinstelling.

De kredietinstelling moet op haar website op een goed zichtbare plaats alle informatie over de door haar te verschaffen basisbankdienst vermelden.

Weigering bankrekening

Elke weigering van een basisbankdienst door een kredietinstelling moet uitdrukkelijk en in voldoende mate gemotiveerd worden, tenzij deze motivering de nationale veiligheid of de openbare orde in het gedrang zou brengen. Ook de verplichtingen voortvloeiend uit de anti-witwaswet kunnen een beperkte motivering verantwoorden. Meer bepaald indien een kredietinstelling op basis van de anti-witwaswet informatie omtrent een onderneming verplicht heeft gemeld aan de Cel Financiële Informatieverwerking. In dat geval geldt het mededelingsverbod voortvloeiende uit artikel 55 van de anti-witwaswet.

Een onderneming aan wie een basisbankdienst reeds drie keer geweigerd is kan zich wenden tot de basisbankdienst-kamer. Deze zal in de maand volgend op de maand waarin de aanvraag gebeurde een kredietinstelling aanwijzen die verplicht is om basisbankdiensten te verlenen aan de betrokken onderneming.

Omdat ondernemingen waaraan een basisbankdienst geweigerd wordt veelal actief zijn in witwasgevoelige sectoren dient de Koning luidens het wetsvoorstel specifieke risico-beperkende maatregelen of een gedragscode uit te werken voor de ondernemingen in de betrokken sector.

In sommige gevallen is een kredietinstelling verplicht om een basisbankdienst aan een onderneming te weigeren.

Enerzijds kan de anti-witwaswetgeving aan een bank de verplichting opleggen om een bepaalde cliënt te weigeren. Hierbij dient de kredietinstelling echter de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen. Het uitgangspunt van het wetsvoorstel blijft immers dat alle ondernemingen recht hebben op een basisbankdienst.

Anderzijds kan de verlening van een basisbankdienst geweigerd worden wanneer de onderneming in kwestie reeds een andere betaalrekening heeft, tenzij die zal worden opgeheven of als die betaalrekening niet voldoende is om daarmee de voor haar professionele activiteit uit te voeren.

Voor meer informatie lees je alles na op de website van De Kamer  of lees over onze ervaring terzake.

 

U hebt mogelijk interesse in advies rond anti-witwaswetgeving? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier, per e-mail (anti-fraude@everest-law.be) of telefonisch (09/334.94.70).

Andere artikels

Post commentaar

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll Up